Pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumi
Uzņēmuma SIA “PASTA UN KURJERU SERVISS” darbība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas līkumdošanu, Pasta noteikumiem un Pasaules Pasta savienības aktiem, kā arī pamatojoties uz Atļāujas Nr. P30047 no 01.07.2004., kas izsniedza Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēsanas komisija.
1. Noteikumi un to piemērošanas kārtība (Redakcija ir spēkā no 03.01.2022.)
1.1. Šie noteikumi nosaka SIA PASTA UN KURJERU SERVISS (turpmāk tekstā - PKS (Izpildītājs)) pakalpojumu sniegšanas kārtību, prasības sūtījuma sagatavošanai un pakalpojuma pasūtīšanai, kā arī sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, pārvadājot sūtījumus kā Latvijā, tā arī starptautiskajos maršrutos.
1.2. Šie Noteikumi kalpo kā Līgums starp Klientu un PKS, izņemot gadījumus, kad ar Klientu ir noslēgts atsevišķs līgums kurjerpiegādes vai citu servisu pakalpojumu sniegšanai
1.3. Klienta (Sūtītāja) pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.
1.4. Šie Noteikumi tiek piemēroti katrai sūtījumu pārvadāšanai, izmantojot PKS pakalpojumus.
2. Lietotie termini.
Skaidrojumi turpmāk tekstā pielietotajiem vārdiem, nosacījumiem:
Kurjers – PKS pārstāvis, kas nodrošina pakas pieņemšanu no Sūtītāja un pakas piegādi Saņēmējam.
Piegāde/Krava – individuāli iepakots sūtījums: dokumenti vai paka Klients/Sūtītājs - puse, (juridiskā vai fiziskā persona), kura izmanto PKS pakalpojumus, lai nosūtītu/saņemtu paku/kravu un ir atbildīga par visām izmaksām, kuras saistītas ar piegādi. Saņēmējs/Adresāts - persona, kura saņem sūtījumu/piegādi, kura nosūtīta izmantojot PKS pakalpojumus.
Pārvadātājs/Trešā persona/Partneris – PKS sadarbības partneri, kas veic piegādi līdz durvīm trešājās valstīs.
Puses - PKS, Klients un Pārvadātājs.
Paņemšanas adrese/Iekraušanas adrese- adrese, kurā Ipaka Partneriem sūtījums/piegāde ir jāpaņem.
Piegādes adrese/Izkraušanas adrese-adrese, kurā Ipaka Partnerim sūtījums/piegāde ir jāpiegādā. Sūtījuma nodošanas vieta- kurjera noteikta droša vieta sūtījuma/piegādes atstāšanai bez saņēmēja paraksta. Šis punkts ir attiecināms tikai uz atsevišķiem pakalpojumiem.
Sūtījuma manifests/Uzlīme/ Marķējums/Pavadzīme, gaisa kravas pavadzīme/Faktūrrēķins -dokumenti, kuri ir pielīmēti uz sūtījuma vai tiek doti kopā ar sūtījumu.
Darba diena – no pirmdienas līdz piektdienas 9:00-19:00 izņemot atteicīgās valsts noteiktās svētku dienas.
Kompensācija – tranzīta kompensācija, kura tiek nodrošināta sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā. Šī kompensācija nav attiecināma uz sūtījumiem, kuri uzskatāmi par Aizliegtiem/Neatļautiem (aprakstu skatīt sadaļā Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi).
Biznesa tarifs – PKS kurjerpasta standarta tarifs. Biznesa tarifs tiek aprēķināts individuāli atkarīgi no piegādes reģiona, pakas svara un gabaritiem.
Šī piegādes kategorija ietver:
  • pasta sūtījumu un preču piegāde pēc principa "no durvīm līdz durvīm" vai "no rokām uz rokām";
  • sūtījuma piegāde uz saņēmēja parakstu, ar vārda un uzvārda atšifrēšanu;
  • ļauj piegādāt citām personām norādītajā uzņēmumā vai norādītajā adresē (ja pakalpojums nav norādīts "stingri personīgi", saskaņā ar kuru sūtījumu var piegādāt tikai norādītajai personai, ar šo piegādes iespēju tiek piemērots dubults tarifs);
  • piegādes laiks nodrošina standarta ekspress piegādi pakai bez norādījumiem par īpašo piegādes veidu (noteiktā laikā, stundā vai ar citiem īpašiem piegādes nosacījumiem)
Ekonomiskais tarifs – nav steidzama kurjerpasta tarifs. Šis tarifs ir lētāks, vidēji par 20-40% nekā Biznesa tarifs.
Ekonomiskais tarifs tiek aprēķināts individuāli atkarīgi no piegādes reģiona, pakas svara, gabaritiem un piegādes termiņiem. Nepieciešami atrūnat iespēju piegādāt pakas pēc ekonomiskā tarifa katrā gadījumā atsevišķi.  Šā tarifa ietvaros piegādes termiņš var dubultoties attiecība uz piegādes termiņiem pēc Biznesa tarifa.
Divkāršs tarifs – ietver īpašus sūtījuma piegādes nosacījumus un ietver īpašu pakalpojumu: sūtījuma piegāde personīgi konkrētam adresātam;
Izmaksas – visi izdevumi, kuri jāapmaksā klientam, ieskaitot pašu piegādi un papildus izmaksas, tādas kā glabāšanas izmaksas, PVN, citi nodokļi, soda procenti, naudas sodi, administratīvās izmaksas, muitas nodokļi, nodevas, apdrošināšanas prēmijas un visas citas apmaksas summas , kuras iekasējamas no PKS pakalpojumu Klients saistībā ar veikto piegādi (piegādēm) un citām ar to saistītām darbībām.
Līgums – vienošanās starp Klientu un PKS par pakalpojumu sniegšanu.
3. PKS tiesības un pienākumi
3.1. PKS nodrošina paku piegādi saskaņā ar Lietotāja izvēlēto tarifu.
3.2. Katram sūtī jumam, atkarībā no izvēlētā tarifa, tiek sniegti 1-2 piegādes mēģinājumi. Ja paku nevar nogādāt uz piegādes adresi un administrācija ir atpakaļ sūtītājam, sūtītājs ir atbildīgs par visām izmaksām atgriešanās sūtījumu. PKS sūtītājs sūta rēķinu par atgriešanos zemes gabalu un, lai pilnībā īstenotu saistības ir tiesības aizkavēt piegādi.
3.3. PKS nav atbildīgs, ja sūtītājs nosūtīja nepareizi kurjerpasta zemes gabali ir nepareiza piegādes adresi vai nepareizi marķēti zemes gabalu. Visas izmaksas, kas radušās šo apstākļu dēļ, sedz un sedz Sūtītājs. Sūtītājs nav tiesīgs saņemt kompensāciju, ja sūtījums ir nepareizi izsniegts.
3.4. Sūtījuma piegāde ir garantēta, ja ir norādīta precīza saņemšanas adrese un piegādes adrese. Ja paku piegāde netiek veikta, vai arī tas ir atpakaļ sūtītājam, jo norādīta nepareiza adrese, sūtītājs nav tiesību pieprasīt kompensāciju, un sūtītājs ir jāietver visas radušās izmaksas.
3.5. PKS un tās partneriem ir tiesības atteikties pieņemt pārvaldi, ja kāds no telpām, kas nav iepakoti, pareizi, nav atzīmēts, vairāk nekā jebkurš no noteikta izmēra vai svara pārsniedz norādīts rīkojuma vai maksimālo pieļaujamo svaru.
3.6. Klientiem ar jautājumiem, konsultācijām un sūdzībām jāsazinās ar PKS galveno biroju.
3.7. piedāvātie pakalpojumi PKS tiek sniegti no vietas izbraukšanas vietai saņemšanas piegādes, vai "no durvīm līdz durvīm", jo atsevišķas pakalpojumu piegādi nevar tikt veikts "durvīm līdz durvīm". PKS par šādiem pakalpojumiem informē klientu atsevišķi pasūtījuma pieņemšanas brīdī un pirms tā reģistrēšanas.
3.8. PKS prasa norādīt adresāta tālruņa numuru, lai kurjers varētu sazināties ar saņēmēju plānot piegādes adresi vai laiku. Sūtot sūtījumus ārpus Latvijas teritorijas, jānorāda Saņēmēja valsts tālruņa numurs. PKS neuzņemas nekādu atbildību, ja saņēmējam nav iespējams sasniegt saņēmēju un šī iemesla dēļ paka netiks piegādāta.
3.9. Pakalpojuma maksa tiek pieņemta atbilstoši rēķinam saskaņā ar faktūrrēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem. Maksājums tiek pieņemts eiro (EUR).
3.10. Pasūtījuma apstiprinājums vai pasūtījuma atcelšana tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasta netika saņemts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija meklēšanai, izmantojot "kontaktpersonas" mājas lapā www.pkspost.com
3.11. Piedāvājuma piegādes pakalpojuma piegādes pakas laikā partnera vietnē var sekot piešķirtajam zemes gabala numuram.
3.12. Kopiju saņēmējam dokumenta, kas apliecina faktu piegādes paraksta var iegūt par maksu par summu EUR 5-10, atkarībā no ģeogrāfiskajiem un piegādes partnera- pārvadātājs.
4. Lietotāja tiesības un pienākumi
Lietotājam jāuzņemas un jāgarantē:
4.1. Visiem sūtījumiem jābūt iepakotiem drošā iepakojumā, sūtījuma saturs nedrīkst kustēties vai nebūt iepakots drošai pārvadāšanai. Sūtījums nedrīkst radīt bojājumus apkārtējai videi vai citiem sūtījumiem. Jebkurš sūtījums, kurš nav atbilstoši iepakots var tikt atteikts pārvadāšanai vai bez Piegādes var tikt atgriezts Sūtītājam. Nepieciešamības gadījumā atsevišķa maksa par atbilstošu sūtījuma iepakošanu var tikt piestādīta Sūtītājam. PKS nenes atbildību par neatbilstoši iepakotiem sūtījumiem, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.
4.2. Ja uz vienu adresi tiek sūtīti vairāki sūtījumi, Sūtītājam ir atsevišķi jānorāda katra sūtījuma svars un izmēri, lai saņemtu atbilstošu pakalpojumu un tiktu aprēķināta precīza piegādes cena. Ir aizliegts norādīt kopējo svaru uz vienu adresi, ja tiek sūtītās vairāk kā viena paka. Sūtītājs nes pilnu atbildību un sedz visus izdevumus, kuri rodas nepareizi norādītu datu rezultātā.
4.3. Uz katru sūtījumu tiek noformēta atsevišķa adrešu pavadzīme. Nosūtītājs nes atbildību par pareizo informācijas ierakstīšanu.
4.4. Starptautisko sūtījumu nosūtīšanai (ārpus Eiropas Savienības) var būt nepieciešami papildus dokumenti un informācija. PKS nodrošina ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, savukārt Klienta pienākums ir nodrošināt PKS ar visu nepieciešamo informāciju pirms un pēc pasūtījuma izveides. PKS neuzņemas atbildību un neizskata pretenzijas par sūtījumiem, kurus nebūs iespējams piegādāt nepietiekamas informācijas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. Lietotājs apņemas segt visus papildus izdevumus, kuri radīsies šo apstākļu dēļ.
4.5. Sūtītājam, veicot pasūtījumu, jānorāda precīzi un saprotami dati, precīzs svars un izmēri, pareizs sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta kods, e- pasta adrese, vietējais tālruņa numurs, sūtījuma satura apraksts. Neprecīzu datu gadījumā Partnerim ir tiesības atteikties pieņemt vai piegādāt sūtījumu. Pieņemot nekorekti noformētu sūtījumu PKS ir tiesības pieprasīt no Sūtītāja papildus maksu par datu korekciju, kā arī PKS nenes atbildību, ja sūtījuma piegāde tiek kavēta neprecīzu datu dēļ.
4.7. Klients pilnībā uzņemas atbildību par visām izmaksām, kuras var rasties sūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ. nepieciešamo dokumentāciju sūtījumu nosūtīšanai.
4.8. Klients ir tiesīgs atteikties no pakas piegādes pakalpojuma, gadījumā ja paka vēl nav nodota PKS kurjeram - bezmaksas, pretējā gadījumā pakas transportēšanas izmaksas sedz klients norunāta tarifa izmēros vai tas daļas.
5. Adreses pavadzīmes noformēšanas noteikumi
Noformējot sūtījumu (dokumentus vai kravu), ir jāaizpilda standarta pavadzīme, kurā tiek ievadīta visa informācija par sūtījumu. Sūtītājs aizpilda adreses veidlapu, un atbildīgs par informācijas pilnīgumu un pareizību, kas sniegta un saturu (nav aizliegtas un nav bīstamas priekšmetus pārvadāšanai) PKS nepieņem sūtījumus, kas adresēti uz pasta kastītēm un militārās vienībām. Sūtot sītījumus uz Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju un citām NVS valstīm, vēlams, aizpildiet pavadzīmi kirilicā, pasta sūtījumu uz Baltijas valstīm un citām ES valstīm - latīņu valodā.
5.1. Pavadzīmes ailes, kurus aizpilda sūtītājs:
- sūtītāja uzņēmuma pilns vārds (ja Sūtītājs ir juridiska persona);
- Nosūtītāja vārds (juridiskajai personai - ir nepieciešama kontaktpersona)
- pilsēta, reģions, valsts, faktiskā Sūtītāja uzņēmuma adrese (iela, mājas numurs, biroja numurs).
- tālruņa numurs saziņai (OBLIGĀTĀ)
Saņēmēja bloks norāda:
- saņēmēja uzņēmuma pilns nosaukums (ja saņēmējs ir juridiska persona);
- saņēmēja nosaukums (juridiskai personai - ir nepieciešama kontaktpersona);
- pilsēta, reģions, valsts, saņēmēja uzņēmuma faktiskā adrese (iela, mājas numurs, biroja numurs).
- tālruņa numurs komunikācijai (OBLIGĀTĀ). Forma CN 22 Muita (veidlapas zaļais laukums). Muitas deklarācijas veidlapu vienmēr aizpilda sūtītājs un viņu paraksta. Formā ir ievadīts precīzs sūtījuma zemes gabala sūtījumu saraksts. Norāda arī katra pievienotās preces muitas vērtību.
5.2. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat PKS pavadzīmes aizpildīšanas laikā tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
5.3. Pavadzīmes ailes, kas aizpilda PKS darbinieks.
- Pavadzīmes numurs ir pavadzīmes augšējā labajā stūrī. Unikālais pavadzīmes numurs ir galvēnais parametrs, kam seko identifikācija un sūtījuma izsekošana.
- Informācija par preces saņemšanu. Sadaļā "Kurjers paņēma pastu" ir PKS pārstāvis vai aģents norāda savu vārdu uzvārdu , kurš ir tieši paņemis no Klienta šo paketi.
- Datums un laiks, kad pakete tika saņemta no sūtītāja.
Piegādes veids.
Atkarībā no sūtītāja izvēles, pretī izvēlētajai piegādes pakalpojumu kategorijai ir atzīme:
• ekonomiskā klase;
• biznesa klases;
• stingri personīgi;
• norādītajā laikā / datumā;
• pēc pieprasījuma;
• ar paziņojumu par piegādi.
Šīs kategorijas tiek apmaksātas pēc divkāršas likmes:
• nodošana personai konkrētam adresātam;
• piegāde noteiktā laikā;
• sūtījuma piegāde ārpus darba laika (pēc plkst. 18.00 vai brīvdienās un svētku dienās)
Maksājums, ko veic "sūtītājs" - maksājuma piezīme parasti tiek ievietota šajā sadaļā, kad sūtījumu maksā sūtījuma piegāde; "Saņēmējs" - atzīme tiek veikta tikai tad, ja saņēmējs maksā par nosūtīšanu, un šis fakts ir saskaņots ar sūtījuma saņēmēju. Svars pēc sūtījuma svēršanas svarā, pēc sūtījuma saņemšanas noliktavā, informācija par svaru iekļautā pavadzīmē. (vienas vietas maksimālais svars ir 31,5 kg). Vietu skaits, kas saskaņā ar šo kravas pavadzīmi jānosūta vienam saņēmējam, tiek ievadīts norādītajā adresē.
5.4 Pavadzīmes ailes, kas jāaizpilda saņēmējam. Sadaļā "Kam", kur sūtītājs norādīja saņēmēja nosaukumu un adresi, ir ailes kas aizpilda saņēmējs pakas saņemšānas brīdī.
Informācija par piegādi (piegādes apstiprinājums). Saņēmēja Uzvārds Vārds Vidusvārds , saņēmēja paraksts. Dokuments, kas apliecina saņēmēja vai tā likumīgā pārstāvja identitāti. Ja sūtījums tika nodots juridiskai personai, apzīmogo ar uzņēmuma un personas zīmogu. Kurjerpasta saņemšanas datums, kurjerpasta saņemšanas laiks.
6. Pasūtījuma noformēšanas noteikumi
6.1. Sūtījumiem līdz 100kg.
6.1.1.Lai izsauktu kurjeru jāzvana PKS birojam. Veicot pasūtījumu, jums jānosauc līguma numuru (ja tāds ir), galamērķi, norādiet sūtījuma veidu, gabalu skaitu, svaru, izmērus un sūtījuma faktiskās izmaksas. Ja sūtījuma svars nav lielāks par 100 kg, un Jūs piezvanījāt PKS pirms plkst. 12:00, tad pasūtījums tiek pieņemts izpildei tajā pašā dienā, ja pēc plkst.12, tad pasūtījums tiks paņēmts nākamajā darba dienā.
6.1.2. Sūtījums jāsagatavo kurjera ierašanās brīdim. Saskaņā ar mūsu uzņēmuma noteikumiem kurjers sūtījuma saņemšanai var pavadīt ne vairāk kā 10 minūtes.
6.1.3. Ja Klientam jau ir PKS pavadzīmes, tad tiem jābūt aizpildītiem. Ja Klientam nav pavadzīmes aploksnes vai paketes, tad tos nodrošina PKS kurjers.
6.1.4. Sūtītājam ir personīgi jāaizpilda pavadzīmi un visi pavaddokumentus. Kurjeram nav tiesību aizpildīt šos dokumentus.
6.1.5. Ja, saņemot sūtījumu, PKS darbinieks pieņem, ka tajā ir sūtīšanai aizliegtas lietas vai infromācija pavadzīmē neatbilst sūtījuma aprakstam, viņam ir tiesības veikt meklēšanu.
6.1.6.Sūtītājam paliek viens pavadzīmes eksemplārs.
6.1.7. Ja kravai ir pievienoti kādi dokumenti, tie jāizsniedz uz atsevišķas pavadzīmes vai jāiepako sūtījuma iekšpusē (lai izvairītos no dokumentu nozaudēšanas).
6.2. Sūtījumiem virs 100 kg
6.2.1. Ja sūtījuma kopējais svars ir virs 100 kg, un viena gabala svars nav lielāks par 75 kg, tad pasūtījums tiek pieņemts izpildei nākamajā dienā. Kravas pieņemšanai ir papildus nosacījumi, piemēram, kravai atrodoties noliktavā vai pie trešās personas, ir jāaizpilda pakalpojuma sniegšanas pasūtījuma veidlapa, kurā jānorāda piegādes veids. transportēšana (gaiss, dzelzceļš vai auto), izmēri un citas transportēšanas īpašības. Aizpildīta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma veidlapa jānosūta pa e-pastu pastamedia@gmail.com
6.2.2. Pasūtījumi kravu sūtījumiem tiek pieņemti izpildei nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikums klientu apkalpošanas nodaļā jāsaņem līdz kārtējās dienas plkst.17:00. Kopējam svaram nav ierobežojumu, un viena gabala svars nedrīkst pārsniegt 75 kg.
6.3.4.Kravas nodošanas process notiek pēc PKS saņēmšanas/ nodošanas Aktā (3.pielikums). Vajadzības gadījumā tiek sastādīti citi noliktavas un pārsūtīšanas dokumenti.
6.2.4. Kravas saņemšanas gadījumā no noliktavas, pavadzīmi izsniedz PKS darbinieki saskaņā ar pieņemto pasūtījumu. Noliktavā satura pārbaude netiek veikta. Ja krava ir dārga, piemēram, datortehnika, audio vai video tehnika, tad kastes ir jāpārsien ar sūtītāja uzņēmuma lenti vai jāaizzīmogo ar sūtītāja noliktavas zīmogu vietās, kur kasti var atvērt. Tas ir jāieraksta pieņemšanas/nodošanas aktā.
6.2.5. Nosūtot starptautiskās kravas, pavaddokumentus muitošanai sagatavo nosūtītājs un nosūta uz noliktavu, kurā atrodas krava.
7. Pakalpojumu apmaksa
PKS Tarifi pakalpojumiem ir norādīti oficiālajā cenrādī - pakalpojumu līguma pielikumā.
7.1. Skaidras naudas maksājums. Maksājumus skaidrā naudā var veikt gan Sūtītājs un gan Saņēmējs. Pēc pavadzīmes aizpildīšanas Klients samaksā par sūtījumu skaidrā naudā, par ko tiek atzīmēts pavadzīmē. Maksājumu skaidrā naudā var veikt tikai Latvijā.
7.2 Bezskaidras naudas maksājums. Bezskaidras naudas maksājums tiek veikts saskaņā ar rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem.
7.3. Atbildība par pakalpojumu samaksu. Klients (maksātājs) ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar transportēšanas, uzglabāšanas atdevi un aizbraukšanu, kā arī no nodokļu nomaksas un nodevas, ja tādas ir. Izpildītājs (PKS) patur tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt Klientamveikt avansa maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem.
7.4. Saņēmēja/Sūtītaja maksājums.
Saņēmēja/nosūtītāja maksājums ar pārskaitījumu vai skaidro naudu ir iespējams ar nosacījumu, ka pakalpojums faktiski ir veikts saskaņā ar pavadzīmi vai līgumu starp Izpildītāju un Klientu.
7.4.1. Strīdīgu jautājumu gadījumā par sniegto pakalpojumu samaksu ir atbildīga tā puse, kurai ir līgums ar PKS.
7.5. Maksājums no trešās puses.
7.5.1.Trešā personas apmaksa (sūtītājs un saņēmējs nav maksātāji) ir iespējama tikai tad, ja uzņēmums – maksātājs parakstīja līgumu ar PKS. Rēķina apmaksa notiek ar pārskaitījumu.
7.5.2. Visiem sūtītājiem ir nepieciešama garantijas vēstule, ja maksātāja uzņēmuma līgumā nav īpašas norādes par trešās personas veiktu samaksu.
7.5.3.Līgumam ar īpašu informāciju par maksājumu jābūt pielikumam, nosakot to uzņēmumu sarakstu, no kuriem tiek pieņemts sūtījumu apmaksai vai pielikums, kas satur sarakstu ar pilsētām, par kuriem tiek veikta apmaksa sūtījumu piegādi.
7.5.4. Ja klients vēlas noslēgt līgumu vai veikt trešās personas maksājumu kādam esošam līgumam, tam jāpaziņo PKS Klientu apkalpošanas dienestam.
8. PKS atlbildība
8.1 PKS ir pārvādātājs un nenes atbildību par Klientu saistībām, kas saistīti ar sūtījuma saturu.
PKS atbildība ietver iepakojuma saglābašanu un piegādes nosacījumi tranzīta laikā. Par izņēmumu tiek uzskatīti ir apstāķļi, kas ir ārpus PKS kontroles (force majeure).
8.2. Atbrīvošana no atbildības (force majeure).
PKS tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnīgu neizpildes saistību saskaņā ar piegādes noteikumiem un drošību, ja to izraisījusi nepārvarama vara, proti: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, sniegputenis, sabrukums, migla, sala un citas dabas katastrofas; kari, blokādes, akti, kas regulē iestādes (aizliegumu eksporta un importa), epidēmijas, streiki un citi nekontrolētu apstākļos, ja šos apstākļus tieši pārkāpj PKS noteikumu un lietošanas nosacījumus. PKS šo apstākļu ietekmē, nekavējoties par to informē Klientu un, atkarībā no tā, veiks visus pasākumus, lai izkļūtu no šiem apstākļiem.
8.3.Kravas drošība. Kravas drošības nosacījums ir sūtījuma piegāde bez iepakojuma bojajumiem. PKS, tā darbinieki, partneri un pārstāvji nav atbildīgi par sūtījumu iekšējās preču pilnīgumu un fizisko stāvokli. Krava, prece jānogādā pārvadātājam transportēšanas iepakojuma, nodrošinot drošu iesaiņojumu un šī sūtījuma satura drošību. Pretenzijas izskatīšana, kas saistīta ar sūtījuma saglabāšanas pārkapumiem (bojajumiem) situācijas izmelēšanai nepieciešams akts par iepakojuma bojajumiem, parakstīts ar PKS darbinieku un Klientu, oriģināla iepakošanas lapa (Packing List), kā arī Invoice, kur ir norādīta sūtījuma vērtība.
8.4. Paziņota vērtība / ierobežota atbildība Izpildītājs ir atbildīgs par Klienta sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. PKS nav atbildīgs par aizliegto priekšmetu un citu priekšmetu, kas nav uzrādīti pavadzīmē vai rēķinā, kā arī par konfiskāciju, ko veic valsts iestādes.
8.5. Lai atrisinātu strīdus, kas saistīti ar sūtījuma drošības pārkāpumu, piegādes brīdī kurjera klātbutnē abas puses sagatavo saņemšanas/nodošanas Aktu, kas apraksta iepakojuma stāvokli. Pretenzijas tiek pieņemtas 3 (trīs) dienu laikā pēc piegādes vai noteiktā piegādes laikā. Pretenzija tiek sagatavota vēstules formā brīvā veidā un kuru jānosūtīta uz PKS adresi (uz elektronisko adresi: pastamedia@gmail.com vai juridisko adresi Dzelavas iela iela 19/3-26, Rīga, LV-1050, Latvija). Prasības, kas iesniegtas pēc norādīta termiņa, netiek pieņemtas izskatīšanai. Nozāres standarts paredz pretenziju izskatīšanu 8-12 nedeļu laikā, bet PKS cenšas izskatīt to 30 kalendāru dienas laikā Pretenzija tiek izskatīta četrpadsmit darba dienu laikā, un tiek sniegta atbilde no PKS.
8.6. Klients apzinās, ka prasība par nepamatotas kvalitātes pakalpojumu ir priekšnoteikums partnera atbildībai, un tas ir jāiesniedz, stingri ievērojot šajos noteikumos. Klients saprot un piekrīt, ka ja viņš noteiktā laikā neiesniedz prasību pret PKS, viņš zaudē tiesības uz zaudējumu atlīdzību.
8.7. Ja noteiktais piegādes laiks ir pārsniegts, atlīdzināmo zaudējumu summa nedrīkst pārsniegt PKS atlīdzības daļu, kas ir paņemta par piegādi.
8.8. Sūtījums tiek uzskatīts par zaudētu, ja piegādes laiks līdz galamērķim tiek aizkavēts 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
8.9. PKS un tā partneru saistības par sūtījuma satura nozaudēšanu nedrīkst pārsniegt sūtījuma faktisko vērtību, kas tika norādīta dota sūtījuma noformēšanas laikā. Klientam jāpierāda sūtījuma vērtība, par kuru prasība ir iesniegta.
8.10. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem starp PKS un Klientu tiek risināti ar divpusēju sarunu 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, ja vien līguma strīdu nevar atrisināt, tie ir jārisina saskaņā ar Latvijas Republikas noteikumiem.
8.11. Ja kravas nozaudēšanas fakts tiek atzīts pārvadātāja un tā partneru vainas dēļ, Klientam tiek izmaksāta atlīdzība piegādes izmaksu apmērā. Ja Klients sūtījuma noformēšanais laikā ir noformējis piegādes apdrošināšanu, tad viņam tiek izmaksāta arī atlīdzība apdrošinājuma summas apmērā.
9. Sūtījumu nodošana pārvadāšanai un piegāde izpildišana
9.1. Sūtītājs nodod Pārvadātājam pasūtījumu pasūtījumā norādītajā adresē un laikā , uz kura ir jābūt norādītiem Sūtītāja un Saņēmēja rekvizītiem.
9.2. Pārvadātāja kurjers pats iekrauj sūtījumus, kuru kopējais svars nepārsniedz 30 (trīsdesmit) kg.
9.3. Klientam ir jānodrošina, lai Sūtītājs iekrautu sūtījumus, kuru viena Iepakojuma svars pārsniedz 30 (trīsdesmit) kg , ja nepieciešams izmantojot to iekraušanai iekraušanas tehniku.
9.4. Pieņemot sūtījumus, Pārvadātājs paraksta sūtījuma nodošanas dokumentu (pavadzīmi) ka apstiprina par sūtījuma pieņemšanu ar pārvādātāju turpmākai piegādes pakalpojuma izpildīšanai.
9.5. Klients atbild par visiem PKS izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Sūtītāja vainas dēļ, neprecīzi sniegtu datu vai instrukciju dēļ.
9.6. Pārvadātājam, pieņemot Sūtījumu, ir tiesības pārbaudīt sūtījuma ārējo stāvokli un pieprasīt ierakstīt Pavadzīmē piezīmes par kravas marķējumu un numerāciju, kravas vai Iepakojuma ārējo stāvokli, citiem nozīmīgiem faktiem. Ja Nosūtītājs nepiekrīt Pārvadātāja piezīmēm un atsakās zem tām parakstīties, Pārvadātājam ir tiesības atteikties pieņemt Sūtījumu.
9.7.Piezīmēs var ierakstīt visu papildus informāciju par sūtījumu, tā bojājumiem, brāķi un visu citu informāciju, kuru Pārvadātājam vajadzētu zināt, lai droši transportētu sūtījumu.
9.8. Saskaņā ar vienu pavadzīmi var pārvadāt ne vairāk kā vienu Sūtījumu.
9.9. Pārvadātājs atstāj sev tiesības nepieņemt neiepakotus, slikti iepakotus, nemarķētus vai nepienācīgi marķētus sūtījumus. Kurjeram ir tiesības negaidīt, ja, viņam ierodoties, sūtījums nav sagatavots nosūtīšanai.
9.10. PKS un Pārvadātājs nevar iebilst pret to, ka kompetentas valsts institūcijas atvērtu un pārbaudītu jebkuru iepakojumu. Par tādām pārbaudēm Pārvadātāja pārstāvjiem nekavējoties ir jāinformē Klientu.
9.11. Klients (kā arī Sūtītājs, nosūtot sūtījumu) piekrīt, ka kompetentajām valsts iestādēm ir tiesības brīvi pārbaudīt sūtījuma iepakojumu.
9.12. Piegādes mēģinājumu skaits. Gadījumā, ja mūsu kurjers nevarēja piegādāt pirmo reizi tādu iemeslu dēļ, kas nav viņa kontrolē, otru mēģinājumu nogādāt sūtījumu uzņemsim bez papildu maksas. Pēc katra mēģinājuma nogādāt nosūtījumu kurjers klientam atstāj rakstisku ziņojumu. Pēc otrā mēģinājuma nogādāt preci, mūsu uzņēmuma dalībnieks pa tālruni informē sūtītāju, ka saņēmējs nav klāt. Tiek gaidīta informācija par situācijas atrisināšanu no sūtītāja 2 darba dienu laikā, pēc kura sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ sūtītājam. Sūtītājam ir jāpieņem lēmums par sūtījuma iznīcināšanu, tā atpakaļnosūtīšanu vai piegādi uz citu adresi (novirzīšana). Sūtījuma atdošana vai pārsūtīšana uz sūtītāja rēķina.
9.13. Saņēmēja adreses maiņa Ja kurjers nevar piegādāt kādu sūtījumu nepareizas galamērķa adreses dēļ, PKS darbinieks sazinās ar sūtītāju, lai noskaidrotu adresāta adresi. Ja sūtītājs piegādā uz jauno adresi, tiek iekasēta papildu maksa.
9.14. Piegādes izbeigšana PKS var pārtraukt sūtījuma piegādi, ja:
a) sūtījuma saturs nav transportējams vai aizliegts sūtījumam;
b) otrais piegādes mēģinājums nav iespējams;
c) saņēmējs atsakās pieņemt nosūtīšanu (šajā gadījumā sūtītājam tiks lūgts sniegt turpmākus norādījumus);
Sūtītājs ir atbildīgs par visu izmaksu, kas radušies tādēļ, ka tiek pārtraukta transportēšana, ieskaitot nosūtīšanu, uzglabāšanu un piegādes atdošanu, kā arī nodokļu un nodevu samaksu, ja nepieciešams, samaksu.
10. Sūtījumu nodošana saņēmējam
10.1. Atvedot sūtījumu mērķa punktā, Pārvadātājam tas ir jānodod pavadzīmē norādītajam Saņēmējam, piegādājot uz adresi.
10.2. Klients atbild par to, lai Saņēmējs sūtījumu pieņemtu šajos Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos.
10.3. Ja sūtījuma masa nepārsniedz 30 (trīsdesmit) kg, sūtījums no transporta līdzekļa ir jāizkrauj Pārvadātājam (par „izkraušanu” tiek uzskatīta sūtījuma izkraušana no transporta līdzekļa).
10.4 Izkraušanas darbiem tiek paredzētais laiks līdz 20 min. Par katrām papildus 20 min Klientam var tikt sastādīts papildus rēķins saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.
10.5. Ja sūtījuma masa pārsniedz 30 (trīsdesmit) kg vai izkraušanas darbiem ir nepieciešama papildus tehnika, Klients atbild par to, lai sūtījumu no transporta līdzekļa izkrautu Saņēmējs.
10.6. Ja Pārvadātājam ir iespējams, sūtījumu, kura masa pārsniedz 30 (trīsdesmit) kg, izkraut no transporta līdzekļa un/vai nogādāt Saņēmēja norādītā noliktavas telpā, tad Pārvadātājs par šo pakalpojumu aprēķina papildus izkraušanas darbu maksu, par kuru tiek iesniegts atsevišķs rēķins.
10.7. Pieņemot sūtījumu, Saņēmējam kopā ar Pārvadātāja pārstāvi jāpārbauda sūtījuma (iepakojumu) stāvoklis.
10.8. Kad Saņēmējs parakstās pavadzīmē, pasūtījums tiek uzskatīts par nodotu. Klients un Saņēmējs atzīst, ka, ievērojot pastāvošo praksi, sūtījuma pārvadāšanas laikā var būt uzrakstītas vairākas pavadzīmes (sūtījuma piegādes manifesti). Kad Saņēmējs parakstās uz jebkuras no pavadzīmēm, pēc kuras datiem iespējams identificēt sūtījumu, sūtījums uzskatāms par nodotu, kaut arī citas pavadzīmes par to pašu sūtījumu Saņēmējs nebūtu parakstījis.
10.9. Pamanot sūtījuma vai viena no iepakojumiem bojājumu, Saņēmējam ir tas jāatzīmē pavadzīmē un jāuzraksta brīvā formā sūtījuma Iepakojuma bojājuma akts, ja ir iespēja - jānofotografē bojātais Iepakojums. Ja Saņēmējs paraksta pavadzīmi bez piezīmēm un iebildumiem uzskatāms, ka sūtījums piegādāts kvalitatīvs vai nebojāts un PKS un Pārvadātājs neuzņemas nekādas saistības par sūtījuma vai tā daļas sabojāšanu vai nozaudēšanu, kuru Saņēmējs pamanīja vēlāk.
10.10. Rodoties apstākļiem, kas apgrūtina sūtījuma nodošanu, nav tehnisku iespēju izkraut sūtījumu, ja Saņēmējs nav atrasts vai atsakās pieņemt sūtījumu (par atteikšanos uzskatāma arī nepiekrišana apmaksāt pavadzīmē norādītās vai cita pamatojuma dēļ Pārvadātājam vai Klientam pienākošās summas), Pārvadātājam ir jāprasa tālāki Klienta rakstiski norādījumi.
10.11. Klients norādījumus sniedz rakstiski vai tos nosūtūtot uz e-pastu: pastapks@gmail.com
10.12. Nesaņemot norādījumus 2 (divu) darba dienu laikā, Pārvadātājam ir tiesības uz Klienta rēķina atdot atpakaļ sūtījumu nosūtītājam, ja sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ atvesto Sūtījumu, Pārvadātājs atstāj sev tiesības izkraut sūtījumu un nodot glabāšanā Pārvadātāja terminālā līdz tālākiem Klienta rakstiskiem norādījumiem, bet pārvadāšana uzskatāma par pabeigtu un pakalpojums izpildīts.
10.13. Klients apņemas apmaksāt Pārvadātājam ar šo Noteikumu 10.12.punktā minēto pakalpojumu izpildi saistītos izdevumus, maksu par sūtījuma pārvadāšanu, sūtījuma atpakaļ atvešanas izdevumus un noliktavas pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.
11. Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi
11.1. Neiepakoti, slikti iepakoti un nestandarta sūtījumi, ja par tiem iepriekš nav panākta vienošanās ar PKS pārstāvjiem.
11.2. Pārvadāšanai aizliegtie priekšmeti:
11.2.1. īpaši augstas vērtības priekšmeti (juvelierizstrādājumi, mākslas darbi, antikvāri priekšmeti, dārgmetāli, dārgakmeņi, skaidra nauda (izņemot skaidras naudas savākšanas operācijas – C.O.D. - operācijas), loterijas biļetes, čeki, vērtspapīri, akcijas, vekseļi , kā arī citi dokumenti un priekšmeti, kurus kaitējuma gadījumā nav iespējams atjaunot, rekonstruēt un (vai) nomainīt pret līdzvērtīgiem;
11.2.2. ieroči, munīcija, sprāgstvielas, narkotikas, cigarettes, alkohols un vielas vai produkti, kuri savu ķīmisko vai fizisko īpašību dēļ var radīt draudus cilvēka veselībai, drošībai, videi vai īpašumam;
11.2.3. dzīvi dzīvnieki un augi, cilvēka mirstīgās atliekas vai ķermeņa daļas, ātri bojājošies pārtikas produkti un nepārtikas produkti un priekšmeti, kuru pārvadāšanai nepieciešama speciāla iekārta, drošības pasākumi, atļaujas vai speciālas temperatūras, gaisa mitrums vai citi īpaši nosacījumi.
11.2.4. Citi priekšmeti, kuru pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana ir aizliegta citās valstīs, kuros pārvadāšana tiek veikta likumos noteiktā kārtībā. Vai priekšmeti, kuru pārvadāšanai PKS un tās Partneriem vajadzētu saņemt speciālu transportēšanas, importa vai eksporta licenci vai atļauju.
11.3. PKS neatbild par Šo Noteikumu 11.2. punktā minēto Klientu sūtījumiem.
11.4. Pasūtot transportēšanai nepieņemamo priekšmetu pārvadāšanu, nododot vai jebkādā veidā radot iespēju to nodošanai pārvadāšanai, Klients uzņemas pilnīgu atbildību par visām tādas rīcības sekām un apņemas segt PKS un tas Partneri šī iemesla dēļ radušos tiešos zaudējumus, ja tādi rodas un ir pamatoti ar dokumentiem, kam ir juridisks spēks.
11.5. Saskaņā ar kravas nosūtīšanas mērķi un dažādām kontroles formalitātēm atsevišķām precēm var piemērot papildus ierobežojumus un pagarināt pārvadāšanas laiku. PKS un tās Partneriem ir tiesības nepieņemt sūtījumus, kuriem tiek piemēroti tādi ierobežojumi drošības vai apsardzes apsvērumu dēļ.
12. Norēķinu kārtība
12.1. Spēkā esošais pārvadātāja pakalpojumu cenrādis ir līguma pielikumā starp PKS un Klientu
12.2. Klients var veikt apmaksu par pasūtījumiem apmaksājot saņemto rēķinu. Apmaksa tiek pieņemta euro (EUR), kā arī ASV dollaros.
12.3. Klientam uzņemas atbildību par visu ar sūtījumu saistīto izdevumu un nodokļu samaksai.
12.4. Ja noteikti izdevumi un citas summas ir jāapmaksā Saņēmējam, tad Sūtītāja pienākums ir to norādīt atbilstošajā pavadzīmes nodaļā.
12.5. Ja klients neievēro noteiktos rēķina apmaksas termiņus PKS piemēro soda naudu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu.
12.6. Ja Klients savlaicīgi neveic rēķina apmaksu PKS ir tiesības nodot infromāciju par Klienta parādiem pārādu piedziņas kompānijai, kura uzsāk parāda piedziņas procesu.
13. Privātuma politika
13.1. Klients pilnībā piekrīt, ka neizmantos vārdu “PKS” vai “www.pkspost.com”, “www.pks.lv” bez SIA ”PASTA UN KURJERU SERVISS” rakstiskas piekrišanas.
13.2 Šī līguma darbības laikā Klientam ir aizliegts izteikt darba piedāvājumus vai iegūt konfidenciālu informāciju par uzņēmumu no PKS darbiniekiem.
14. Noteikumu spēkā esamība
Ja kāds no šajos Noteikumos esošajiem noteikumiem ir pretrunā kādam no spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumam, valdības lēmumam vai rīkojumam, ministriju pavēlēm vai citu piemērojamo likumdošanas aktu prasībām – tāds noteikums paliek spēkā kā PKS un Klienta līguma daļa tik, cik tas nav pretrunā ar minētajiem likumdošanas aktiem. Jebkurš spēkā neesošs noteikums neietekmē citu šo Noteikumu daļu spēkā esamību.